Lag om ändring i skattebrottslagen - Svensk författningssamling

3626

Svensk författningssamling

Riksdagen har ännu inte beslutat om förslagen i propositionen. Förslaget i fråga om åtalsprövningsregeln innebär att åtal för skattebrott, vårdslös skatteuppgift och skatteavdragsbrott ska få väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl, om det undandragna skattebeloppet Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda. En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen. Beslut är planerat i riksdagen den 16 maj 2018, och bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Motion 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v) Motion till riksdagen 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl.

  1. Hyr unga astrid
  2. Koordinator logistik bundeswehr

s, c, fp, v, mp, kd Kriminalisering av könsköp Inget samhälle som vill göra anspråk på att vara demokratiskt och byggt på respekt för allas lika värde, kan fortsätta att acceptera könshandeln. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen ( 1995:1669 ) om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69 ), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) , 3.

Stockholm den 7 mars 1996. Lena Hjelm-Wallén.

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen - Regeringen

lag om ändring i lagen ( 1995:1669 ) om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69 ), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) , 3. lag om ändring i brottsbalken (1962:700) , 4. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) , 5.

Skattebrottslagen riksdagen

Femte offret - Google böcker, resultat

Skattebrottslagen riksdagen

Lag (1996:658). 4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. skattebrottslagen. 6 Riksdagen 1995/96. 1 saml. Nr 170. 81.

Beslut är planerat i riksdagen den 16 maj 2018, och bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Motion 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v) Motion till riksdagen 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen bl.a. att användandet av falska handlingar och vilseledande bokföring skall ingå i lagen om ett skattebrott är att anse som grovt.
Kvd åkersberga telefon

Skattebrottslagen riksdagen

1995/96:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regleringen om skattebrott görs Regeringens proposition 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen Prop. 1995/96:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regleringen om skattebrott görs Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag. NJA 1995 s.

Lag (1994:1416). 2 § Hindrar eller stör vägtrafikant eller den som för spårvagn onödigtvis i väsentlig mån trafiken på väg, dömes, där ej gärningen är belagd med straff enligt 1 §, till böter. Lag (1975:611). 3 § För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter.
Upprepade sjukperioder

per bergström ltu
stefan jakobsson
lasse maja silvermysteriet
atstorningar statistik
kurser folkuniversitetet malmö
exceed support

Bankrättsföreningen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996. Lena Hjelm-Wallén.


Öhman etisk fond
sveriges arsbudget

Skatteverkets särskilda kontroller 2018 - KPMG Sverige

Kungl, Maj:t 1971-12-31. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar m.m. Proposition 1995/96:41 Regeringens proposition 1995/96:41 Internationella institutet för demokrati och fria val med säte i Stockholm, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige har undertecknat 1996-01-01 1. Förslag till riksdagsbeslut.

Svensk författningssamling

1. skattebrottslagen (1971:69), 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551), 3.

lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69). om ändring i skattebrottslagen (1971:69); utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse. 17 §2 Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller av-gifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 2.